What is ABA? – ABA là gì?

Applied Behavior Analysis (ABA) – Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng là cách khoa học để hiểu về hành vi. ABA là bao gồm những nguyên tắc tạo thành nền tảng cho nhiều phương pháp điều trị hành vi.

ABA áp dụng những phương pháp diều trị hành vi để tăng cường hành vi hữu ích hoặc hành vi mong muốn và giảm thiểu những hành vi gây cản trở học tập/tương tác xã hội hoặc hành vi không mong muốn.

ABA đồng thời được sử dụng để tăng cường các kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp, và cải thiện khả năng chú ý, tập trung, kỹ năng sống, trí nhớ, học tập.

ABA có lịch sử từ đầu những năm 1900 va công trình khoa học của B.F. Skinner. Liệu pháp ABA được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1970 bởi nhà tâm lý học Ivar Lovaas va Robert Koegel o trường Đại Học California, Los Angeles.

Liệu pháp ABA bao gồm nhiều phương cách giảng dạy/diều trị như: Hành vi lời nói (Verbal Behavior), Giảng day trong môi trường tự nhiên (Natural Environment Teaching), Đào tạo thực hành theo từng phần rời rạc (Discrete Trial Training).

ABA được tổ chức US Surgeon General va Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ công nhận là phương pháp trị liệu tốt nhất vì đã đáp ứng được các yêu cầu về tính hữu ích, chất lượng, và hiệu quả.

Hiện tại 47 tiểu bang của nước Mỹ đã yêu cầu bảo hiểm sức khoẻ phải cung cấp các quyền lợi cho những người bị Rối Loạn Tự Kỷ (ASD) trong đó có quyền lợi được nhận liệu pháp ABA. Điển hình như ở California, tại thời điểm hiện tại, bảo hiểm sức khoẻ được yêu cầu phải trả chi phí cho liệu pháp ABA cho người bị ASD hoặc bị chậm phát triển khác. Bảo hiểm phải chi trả cho đến khi nào người đó không cần tới liệu pháp ABA, và không có giới hạn về độ tuổi.

Nguồn tham khảo:

Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder.” https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html. Accessed on 30 August, 2021.

Lovaas, O.I. “Behavior treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children,” Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 55, No 1,p.3-9, 1987.

“Parent’s Guide to Applied Behavior Analysis for Autism.” www.autismspeaks.org.  Accessed on 30 August, 2021.

“Treatment and Intervention Services for Autism Spectrum Disorder.” https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/treatment.html. Accessed on 30 August, 2021.

“State Insurance Mandates for Autism Spectrum Disorder.”

https://www.asha.org/advocacy/state/states-specific-autism-mandates/#CA. Accessed on 30 August, 2021.