Blog

Những Cột Mốc Quan Trọng

CDC cho ra một biểu đồ để giúp các bố mẹ theo dõi sự phát triển quan trọng theo từng cột mốc của trẻ từ bé cho đến 4 tuổi. Đây là những yếu tố cần phải theo dõi và cần trao đổi với bác sĩ để có những can thiệp sớm cho trẻ.

Download biểu đồ tại: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/parents_pdfs/CDC_Brochure_VI_508.pdf

 

No Comments Yet


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *