Blog

Chậm Nói hay Tự Kỷ

Mốc phát triển của trẻ từ 2 tháng tuổi tới 5 tuổi và cách chơi và dạy con phù hợp lứa tuổi của CDC. Ấn vào Vietnamese ở giữa trang: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/freematerials.html Hoặc dùng link này: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/CDC_LTSAE-Checklist15_FNL_VI_508.pdf      

Read more