Blog

Chậm Nói hay Tự Kỷ

Mốc phát triển của trẻ từ 2 tháng tuổi tới 5 tuổi và cách chơi và dạy con phù hợp lứa tuổi của CDC. Ấn vào Vietnamese ở giữa trang: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/freematerials.html

Hoặc dùng link này:

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/CDC_LTSAE-Checklist15_FNL_VI_508.pdf

 

 

 

No Comments Yet


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *